Masterproeven en bachelorproeven

GZA hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en staat open voor onderzoek in het kader van een master- of bachelorproef. Voor het indienen van een aanvraag dienen volgende stappen te worden doorlopen:

  • De student neemt contact op met de cel beleidsondersteuning om het onderzoek toe te lichten en vult het aanvraagformulier in en stuurt dit samen met het eventuele protocol naar ‘masterproeven(at)gza.be'.
  • De medewerker van de cel beleidsondersteuning zal het aanvraagformulier en de relevantie van het onderzoek kritisch beoordelen en nagaan of een formele goedkeuring van de ethische commissie noodzakelijk is.
  • Binnen GZA wordt gezocht naar een begeleider die de student gedurende zijn eindwerk zal begeleiden en zal fungeren als contactpersoon.
  • Het al dan niet aanvaarden van het onderzoek wordt per email meegedeeld aan de student.
  • Als de masterproef/bachelorproef kan starten, wordt de scriptie opgevolgd door de GZA begeleider.

Aandachtspunten

  • Wanneer bij het uitvoeren van de studie patiëntengegevens of persoonsgegevens van medewerkers worden gebruikt, vraagt de student een formele goedkeuring van de ethische commissie  (Ethische commissie aanvraagdocumenten). De student stuurt het volledig dossier met aanvraag ter goedkeuring door naar anita.vangeert(at)gza.be
    De ethische commissie komt maandelijks samen. De student dient hier rekening mee te houden alvorens het besluit van de commissie te kennen. Het besluit van de ethische commissie zal schriftelijk aan de student meegedeeld worden, nadat de voorzitter van de ethische commissie het dossier doorgenomen heeft.
  • Elke student aan wie een goedkeuring is toegezegd, zal zijn eindwerk overmaken aan zijn begeleider en aan de cel beleidsondersteuning (masterproeven(at)gza.be).
  • Verpleegafdelingen worden soms overstelpt met bevragingen waardoor in sommige gevallen een onderzoek met enquête geweigerd zal worden.